Flamingo Cát Bà Beach Resort

Trưởng phòng KD: Thanh Vân

Số điện thoại: 0933 669 881

Email: vancapital@khang.vn

Gọi tư vấn

Tiến độ Số tiền đóng tương ứng
Lần 1 20% GTCH
lần 2 20% GTCH
Lần 3 20% GTCH
Lần 4 20% GTCH
Lần 5 20% GTCH